Annuleringsvoorwaarden


HERROEPINGSRECHT:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u op de een van den volgende manieren op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen:

Per post (JUNIQE GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin) of per email (E-Mail: service@juniqe.nl). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van de retourzending dient u te betalen. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan JUNIQE GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin oder E-Mail: service@juniqe.nl

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Redenen voor uitsluiting of verloop 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is 

-voor de levering van goederen die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument 

-voor de levering van goederen als ze, vanwege hun aard, na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen